Gmina Bartoszyce

Logo: Urząd Gminy Bartoszyce

zmieniamy się na lepsze

Komunikat

Dodano: 05.02.2021
Komunikat w sprawie obowiązku umieszczania tabliczek z numerem porządkowym nieruchomości.
 
Wójt Gminy Bartoszyce przypomina wszystkim mieszkańcom o obowiązku prawidłowego oznakowania budynków numerami porządkowymi, zgodnie z art. 47b ustawy z dnia 17 maja
1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2052).

 
1. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.
2. Na tabliczce, o której mowa w ust. 1, oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę miejscowości.
3. W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.

 
Niedopełnienie obowiązku wynikającego z powyższego przepisu skutkuje popełnieniem wykroczenia określonego w art. 64 § 1 Kodeksu Wykroczeń: „kto będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany”.

Urząd Gminy Bartoszyce

Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
 
tel. 89 300 04 90
fax. 89 762 12 93
 
Lokalizacja
Facebook Page Plugin