Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Aktualności

XXXVIII Sesja Rady Gminy Bartoszyce

O G Ł O S Z E N I E 
na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) 
z w o ł u j ę 
na dzień 30 marca 2021 r. (wtorek) na godz. 10:00 
XXXVIII sesję Rady Gminy Bartoszyce 
 
 
Obrady odbędą się w sali sesyjnej budynku nr 47 w Bezledach 
Proponowany porządek obrad: 
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Wybór sekretarza obrad.  
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołu z sesji: 
a) Nr XXXVI/2021 z dnia 26 lutego 2021 r. 
b) Nr XXXVII/2021 z dnia 17 marca 2021 r.  
5. Informacja wójta w okresie między sesjami. 
6. Sprawozdanie z działalności za 2020 rok: 
a) Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach; 
b) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach; 
c) Centrum Kultury Gminy Bartoszyce w Bezledach; 
d) Gminnej Biblioteki Publicznej w Galinach. 
7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Bartoszyce na 2020 rok. 
8. Podjęcie: 
a) uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartoszyce  na lata 2021-2038; 
b) uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Bartoszyce na rok 2021; 
c) uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej Bartoszyce;  d) uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bartoszyce w 2021 roku;  
e) uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego  wymiaru godzin nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach, określenia  tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3  Karty Nauczyciela oraz określania ilości godzin biblioteki szkolnej; 
f) uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr XII/86/2019 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 29 sierpnia  2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach  oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bartoszyce;  
g) uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zwolnienia z opłaty za koncesję na alkohol; h) uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały wzywającej Rząd RP i Premiera  do równego traktowania Województwa Warmińsko-Mazurskiego.  
9. Wolne wnioski i informacje. 
10.Zamknięcie obrad. 
 
Ww. projekty uchwał oraz materiały dotyczące posiedzenia znajdują się na portalu eSesja gminabartoszyce.esesja.pl 
Przebieg sesji będzie można śledzić online za pośrednictwem portalu eSesja gminabartoszyce.esesja.pl 
Wszystkich uczestników informuję, że obrady Rady Gminy Bartoszyce są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń  rejestrujących obraz i dźwięk. Informację tę podaję wypełniając dyspozycje art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych). 
 
Przewodniczący Rady Gminy 
 /-/ Wojciech Ferdycz 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Urząd Gminy Bartoszyce

Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
 
tel. 89 300 04 90
fax. 89 762 12 93
 
Lokalizacja
Facebook Page Plugin