Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Aktualności

Teleopieka 24h/7

TELEOPIEKA 24h/7
 
ZADBAJ O BEZPIECZEŃSTWO SWOICH RODZICÓW.
ZAWAŁ, ZATOR, ATAK CUKRZYCY CZY GROŹNY WYPADEK - NIE MA CZASU NA WYKRĘCANIE NUMERÓW ALARMOWYCH!!
 
Wszelkie informacje na temat Teleopieki udzieli Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach tel. (89)762-18-90

XLIII sesja Rady Gminy Bartoszyce

OGŁOSZENIE 
 
na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) w związku z wnioskiem Wójta Gminy Bartoszyce oraz Radnych Gminy Bartoszyce 
zwołu
na dzień 27 lipca 2021 r. (wtorek) na godz. 9:00 
XLIII sesję Rady Gminy Bartoszyce.
 
 
Obrady odbędą się w sali sesyjnej budynku nr 47 w Bezledach 
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie: 
a) uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy 
Finansowej gminy Bartoszyce na lata 2021-2037,
b) uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Bartoszyce na rok 2021,
5. Zamknięcie obrad. 
 
Ww. projekty uchwał oraz materiały dotyczące posiedzenia znajdują się na portalu eSesja gminabartoszyce.esesja.pl 
Przebieg sesji będzie można śledzić online za pośrednictwem portalu eSesja gminabartoszyce.esesja.pl 
Wszystkich uczestników informuję, że obrady Rady Gminy Bartoszyce są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Informację tę podaję wypełniając dyspozycje art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych). 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy 
1-/Wojciech Ferdycz 
 
 

Informacja Wójta dot. szczepień podczas Święta Plonów Gminy Bartoszyce

NABÓR WNIOSKÓW-USUWANIE AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA TERENIE GMINY BARTOSZYCE W ROKU 2021

          Wójt Gminy Bartoszyce informuje, że istnieje możliwość dofinansowania przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest w ramach programu realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Program obejmuje usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na obiektach, których właścicielami są osoby fizyczne, rolnicy, jednostki samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa, kościoły i związki wyznaniowe, stowarzyszenia, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, rodzinne ogrody działkowe będące we władaniu Polskiego Związku Działkowców, jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi, spółki prawa cywilnego i handlowego.
 
 Do dofinansowania kwalifikują się koszty związane z realizacją zadań polegających na:
-usunięciu wyrobów zawierających azbest, poprzez likwidację pokryć dachowych zawierających   azbest na budynkach mieszkalnych i gospodarczych
- usunięciu odpadów zawierających azbest zgromadzonych na działkach gruntowych
-odbioru (załadunku, transportu, rozładunku) i unieszkodliwieniu odpadów zawierających azbest
          W ramach realizacji zadania przewidziane jest dofinansowanie do kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwiania poprzez składowanie odpadu niebezpiecznego na składowisku.
Do dofinansowania nie kwalifikują się koszty związane z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego.
          Wnioskodawca składa do Urzędu Gminy Bartoszyce wniosek (do pobrania w pokoju nr 6 oraz poprzez stronę internetową bip.gmina-bartoszyce.pl w zakładce ochrona środowiska) o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z posesji położonych na terenie gminy.
Dofinansowanie wynosić będzie od 85% do 100% kosztów kwalifikowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska   i Wojewódzkiego Funduszu Ochron Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Olsztynie.
 
Do wniosku należy dołączyć:
 
1.Kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości.
2.Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na wykonanie robót budowlanych ze Starostwa Powiatowego
w Bartoszycach –Wydział Architektury i Budownictwa,
3. Informacja o wyrobach zawierających azbest,
4. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
 
Zrealizowanie usługi usuwania azbestu dla przedsiębiorstwa sektora produkcji rolnej lub sektora rybołówstwa uwarunkowane jest spełnieniem określonych wymogów oraz przedłożeniem następujących dokumentów:
  • Zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jakie otrzymał w roku
    w którym ubiega się o pomoc oraz w ostatnich dwóch poprzednich latach lub oświadczenia
    o nieotrzymaniu pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie;
Dofinansowanie do usuwania azbestu będzie przyznawane według kolejności wpływających wniosków, spełniających wymogi formalne do wyczerpania limitu środków finansowych przeznaczonych na ten cel.
 
NIEPRZEKRACZALNY TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW do 27.08.2021roku.
 
Wójt Gminy Bartoszyce
/-/ Andrzej Dycha 

OGŁOSZENIE o zamiarze połączenia: Gminnej Biblioteki Publicznej w Galinach z Centrum Kultury Gminy Bartoszyce z siedzibą w Bezledach

OGŁOSZENIE
z dnia 20 lipca 2021 r.
o zamiarze połączenia:
Gminnej Biblioteki Publicznej w Galinach
z Centrum Kultury Gminy Bartoszyce z siedzibą w Bezledach
 
Podaje się do publicznej wiadomości informację o zamiarze połączenia
z dniem 1 lipca 2022 r.
samorządowych instytucji kultury:
Gminnej Biblioteki Publicznej w Galinach
z
Centrum Kultury Gminy Bartoszyce z siedzibą w Bezledach,
dla których organizatorem jest Gmina Bartoszyce,
w jedną samorządową instytucję kultury o nazwie
Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Bezledach.
 
Procedurę połączenia instytucji kultury wszczęto uchwałą Nr XLII/295/2021 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie zamiaru połączenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Galinach z Centrum Kultury Gminy Bartoszyce z siedzibą w Bezledach.
 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 2019 r., poz. 1479), organizator zobowiązany jest na 6 miesięcy przed dniem wydania aktu o połączeniu podać do publicznej wiadomości informacje o swoim zamiarze wraz z uzasadnieniem.
 
W związku z powyższym podaje się do publicznej wiadomości treść uchwały Nr XLII/295/2021 Rady Gminy Bartoszyce dnia 15 lipca 2021 r. wraz z uzasadnieniem.
 
Wójt Gminy Bartoszyce
      /-/ Andrzej Dycha
 

Załączniki

Konkurs wspomnień Warmińsko-Mazurska Wieś w opowiadaniach mieszkańców organizowany przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie

Przypomnamy o trwającym od stycznia br. konkursie wspomnień organizowanym przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie pn. „W kręgu ogniska domowego na Warmii i Mazurach. Osoby, przedmioty, relacje na warmińsko-mazurskiej wsi XX wieku. Opowiadania wybrane”. Celem konkursu jest zachowanie i popularyzacja dziedzictwa kulturowego
i przyrodniczego wsi.
 
Pragniemy, aby przedsięwzięcie przyczyniło się do ocalenia od zapomnienia działań, czynów, postaw i zwyczajów ludzi, których ślady pozostają w ludzkiej pamięci. Należy je utrwalić i przekazać, by przetrwały w nas jak najdłużej.
 
Serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy w zakresie tworzenia materialnych świadectw o życiu ludzi z warmińsko-mazurskiej wsi XX wieku. 
 
W załączeniu regulamin wraz z załącznikami i ogłoszenie o konkursie.
 

Załączniki

ARiMR zaprasza do udziału w konkursie pt. "Akcja Reanimacja i Moc Ratowania"

Zapraszamy do udziału ratowników medycznych i strażaków z obszarów wiejskich.
Konkurs ogłosiliśmy w miniony piątek, zgłoszenia przyjmujemy do 20 sierpnia br.
11 września br., czyli w Światowym Dniu Pierwszej Pomocy, ogłosimy wyniki Konkursu i uhonorujemy wszystkich drobnymi upominkami (związanymi z pomocą medyczną w tym mniejsze i większe apteczki z certyfikatami), a Laureatów I, II i III miejsca nagrodami rzeczowymi (fantomami i certyfikowanymi torbami medycznymi).

Nabór wniosków na udzielenie dotacji na dofinansowanie wymiany źródła ciepła w 2021 roku

Wójt Gminy Bartoszyce ogłasza nabór wniosków na udzielenie dotacji na dofinansowanie wymiany źródła ciepła.
 
Wnioski przyjmowane będą od dnia 12 lipca do dnia 31 sierpnia 2021 r.
lub do wyczerpania środków finansowych przewidzianych w budżecie gminy na realizację w/w zadania.
 
Przyznawanie dofinansowania odbywać się będzie zgodnie z uchwałą Nr XL/275/2021 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Bartoszyce na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródła ciepła
w budynkach lub lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bartoszyce (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2021 r., poz. 2165).
Dotacja celowa może być udzielona na dofinansowanie zadania w zakresie modernizacji kotłowni poprzez wymianę pieca/kotła węglowego nie spełniającego normy
PN-EN 303-5:2012 na:
- kocioł na paliwo stałe spełniający kryteria klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012,
- kocioł gazowy,
- kocioł olejowy,
- ogrzewanie elektryczne,
- urządzenia grzewcze oparte na odnawialnych źródłach energii (pompa ciepła).
 
W ramach zadania można ubiegać się o dotację w wysokości 50% realizowanej inwestycji, jednak nie więcej niż 3.000,00 zł brutto kosztów zakupu urządzenia grzewczego.
Urządzenia i materiały muszą być fabrycznie nowe, zamontowane po raz pierwszy, posiadające atesty dopuszczające je do powszechnego użytku z przyznaną gwarancją.
 
Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich składania do wyczerpania limitów środków dostępnych w naborze. Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski kompletne, spełniające wymogi określone w przedmiotowej uchwale oraz złożone w wyznaczonym terminie.
Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć za pośrednictwem poczty lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Bartoszyce w godzinach pracy Urzędu,
tj. poniedziałki od 800 do 1600 oraz od wtorku do piątku od 700 do 1500, pod adresem:
Urząd Gminy Bartoszyce
Plac Zwycięstwa 2, 11-200 Bartoszyce
 
Regulamin udzielania dotacji oraz wzory dokumentów dostępne są na stronie internetowej Gminy Bartoszyce oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.gmina-bartoszyce.pl w zakładce Ochrona środowiska – Wymiana źródła ciepła.
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego pod nr tel. 89 307 05 12 lub w siedzibie Urzędu Gminy
w pok. nr 6.
 
 
Wójt Gminy Bartoszyce
/-/ Andrzej Dycha
 

Załączniki

Zmiana dyżurów aptek w miesiącu lipcu

Informujemy, że w związku z zamknięciem apteki w przychodni przy ul. Wajdy w Bartoszycach nastąpiła zmiana dyżurów aptek w miesiącu lipcu.
 
Dyżury pełnią:
18 lipca 2021 apteka DOZ ul. Starzyńskiego 2B
19 lipca 2021 apteka Viola ul. Poniatowskiego 26
20 lipca 2021 apteka Gemini ul. Kętrzyńska 18

Gala Finałowa Konkursu „Samorządowy Lider Edukacji”

W minionym roku Gmina Bartoszyce jako jedna z nielicznych gmin w Polsce przystąpiła do Ogólnopolskiego Konkursu pod nazwą „Samorządowy Lider Edukacji”. Konkurs został zorganizowany przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego z okazji 30-lecia Samorządu Terytorialnego w Polsce. Jednym z głównych kryteriów przystąpienia do konkursu było wykazanie  szczególnych osiągnięć gminy w dziedzinie oświaty w ostatnich dwóch latach.
Zwieńczeniem naszych dokonań na rzecz placówek oświatowych jest uhonorowanie Gminy Bartoszyce - Certyfikatem „Samorządowy Lider Edukacji”. Ze względu na sytuację pandemiczną, uroczystość podsumowująca konkurs i wręczenie wyróżnień odbyła się dnia 5 lipca 2021 r. we wzorcowej Szkole Podstawowej w Lublinie. Na Galę Finałową i Jubileuszowy Koncert został zaproszony Pan Andrzej Dycha - Wójt Gminy Bartoszyce. Podczas Finałowej Gali podsumowującej Konkurs Pan Wójt odebrał przyznany Gminie Bartoszyce „Laur Samorządowego Lidera Edukacji”. Tytuł ten został nadany przez Kapitułę z Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego po spełnieniu wszystkich kryteriów konkursowych. Jest to powód do dumy i satysfakcji, a jednocześnie promocja naszej gminy.
 
1 2 3 4 5 6 ... 37

Lokalizacja
Facebook Page Plugin