Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Aktualności

Szczepienia psów przeciwko wściekliźnie.

 

Świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa

Wójt Gminy Bartoszyce informuję, że od 1 lipca 2023 r. Urząd Gminy Bartoszyce będzie przyjmował wnioski o wydanie zaświadczenia potwierdzającego okres pełnienia funkcji sołtysa w sołectwie należącym terytorialnie do Gminy Bartoszyce.
Komu przysługuje świadczenie?
 
Świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa przysługuje osobie, która: 
 • pełniła funkcję sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez okres co najmniej dwóch kadencji nie mniej niż 8 lat, (do okresu o którym mowa, wlicza się również okres pełnienia funkcji sołtysa na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, jeżeli osoba ta następnie pełniła funkcję sołtysa na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym),
 • osiągnęła odpowiedni wiek: w przypadku kobiet 60 lat, w przypadku mężczyzn 65 lat,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.
Przy ustalaniu okresu pełnienia funkcji sołtysa nie jest wymagane zachowanie ciągłości pełnienia tej funkcji.
 
Gdzie należy złożyć wniosek o świadczenie?
 
Wniosek o przyznanie świadczenia będzie można złożyć w oddziale regionalnym albo placówce terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego właściwych ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy od 1 lipca 2023 r. 
 
Co należy dołączyć do wniosku o świadczenie?
 
Do wniosku o przyznanie świadczenia należy dołączyć:
 • zaświadczenie wydane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego dla sołectwa, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa, potwierdzające okres pełnienia tej funkcji,
 • oświadczenie wnioskodawcy o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.
Co zrobić jeżeli urząd gminy nie posiada informacji potwierdzających okres pełnienia funkcji sołtysa?
 
Jeżeli Urząd Gminy Bartoszyce nie będzie dysponował danymi potwierdzającymi okres pełnienia przez wnioskodawcę funkcji sołtysa, zostanie wydane postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia ze względu na brak danych potwierdzających okres pełnienia funkcji. Postanowienie to należy dołączyć do wniosku o przyznanie świadczenia.
 
W przypadku braku dokumentów potwierdzających spełnienie wymogu pełnienia funkcji sołtysa przez co najmniej dwie kadencje nie mniej niż 8 lat zaświadczenie będzie mogło być zastąpione pisemnym oświadczeniem złożonym przez wnioskodawcę o spełnieniu tego wymogu, potwierdzonym pisemnymi oświadczeniami złożonymi przez co najmniej 5 osób zamieszkujących w sołectwie w czasie, w którym wnioskodawca pełnił w nim funkcję sołtysa.
 
Gdzie należy złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia?
 
W celu uzyskania zaświadczenia potwierdzającego okres pełnienia funkcji sołtysa osoby uprawnione do świadczenia pieniężnego proszone są o złożenie, w  Urzędzie Gminy Bartoszyce, wniosku o wydanie zaświadczenia, ze wskazaniem sołectwa oraz lat w jakim pełniły funkcję sołtysa. Formularz wniosku można pobrać poniżej, a także otrzymać w siedzibie Urzędu Gminy, Plac Zwycięstwa 2, 11-200 Bartoszyce (w Biurze Rady, pokój nr 5 oraz Sekretariacie).
 
 
Podstawa prawna: 
Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa (Dz. U. z 2023 r., poz. 1073).
 
Opłata
Zgodnie z art.1 ust.1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2142 ze zm.) wydanie zaświadczenia podlega opłacie skarbowej. Opłata skarbowa od zaświadczenia wydanego na wniosek wynosi 17,00 zł.
 
Powyższej opłaty należy dokonać na konto Gminy Bartoszyce:
Bank Millenium SA nr: 61 1160 2202 0000 0000 6190 9956.

 
W przypadku braku możliwości dokonania zapłaty przelewem, możliwe jest dokonanie wpłaty w kasie Urzędu Gminy Bartoszyce od poniedziałku do piątku w godz. 9.30 – 12.30.

W tytule przelewu należy podać IMIĘ I NAZWISKO WNIOSKODAWCY oraz dopisek „opłata skarbowa – świadczenie dla sołtysa”.

Dowodem uiszczenia opłaty skarbowej mogą być:
– wydruk z rachunku bankowego potwierdzający dokonanie opłaty bankowej,
– oryginał dowodu wpłaty. 
 
Wójt Gminy Bartoszyce
/-/ Andrzej Dycha

Załączniki

List do Rolników, Rodziców i Opiekunów Dzieci...

Załączniki

Piknik dla Dzieci i Młodzieży w Bezledach

W sobotę, dnia 24.06.2023 r., odbył się pierwszy piknik dla dzieci i młodzieży zorganizowany przez Klub GKS Granica Bezledy we współpracy z Gminą Bartoszyce oraz OSP KSRG w Bezledach. Wydarzenie to okazało się niezwykłą okazją do wspólnych zabaw i spotkań.

Po uroczystym otwarciu pikniku, podczas którego głos zabrał sam Wójt Gminy Bartoszyce, Pan Andrzej Dycha, rozpoczęły się emocjonujące mecze grupowe dla skrzatów, orlików i młodzików. W sportowej rywalizacji udział wzięli: Klub Piłkarski Pomarańcze Korsze, LKS ŁYNA Sępopol, KS Wojciechy oraz MBKS Victoria Bartoszyce.

W ramach atrakcji odbył się również w przyjaznej atmosferze mecz rodziców pomiędzy Drużyną Trenera Roberta a Drużyną Trenera Mariana.

Podczas całego pikniku organizowana była dobrowolna zbiórka charytatywna na rzecz Konstantego Błachnio, która przyniosła rezultat w postaci zebranych 1898,01 zł. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego szczytnego celu.

Towarzyszyła nam również OSP Bezledy, która przygotowała konkursy i pokaz sprzętu pożarniczego. Ponadto, wszyscy uczestnicy mieli okazję zobaczyć sprzęt prezentowany przez jednostkę policji z Bartoszyc, a najmłodsi mogli rozwiązać zagadki i przejechać się quadem.

Warto także wspomnieć, że przez cały czas trwania pikniku Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Bezledach zadbały o przepyszne przekąski, które cieszyły podniebienia wszystkich uczestników. Ich zaangażowanie i wkład w organizację tego wydarzenia są nieocenione.

Największe słowa wdzięczności należą się również niezastąpionym Rodzicom, którzy okazali ogromne wsparcie podczas przygotowań i organizacji pikniku. Dzięki Waszej pomocy i zaangażowaniu, udało się stworzyć niezapomnianą atmosferę pełną radości i uśmiechu.

Ten pierwszy piknik dla dzieci i młodzieży był nie tylko doskonałą okazją do wspólnych zabaw i spotkań, ale także dowodem na siłę naszej społeczności. Dzięki takim wydarzeniom budujemy więzi, wzmacniamy relacje i tworzymy niezapomniane chwile, które zostaną w naszej pamięci na długo.

Dziękujemy wszystkim za udział w tym niezwykłym wydarzeniu i już teraz zapraszamy do kolejnych spotkań pełnych radości i wspólnych przygód. Cieszymy się, że mogliśmy spędzić ten czas razem i już nie możemy się doczekać kolejnych pikników, które będą jeszcze bardziej spektakularne i pełne niespodzianek.

Dziękujemy jeszcze raz wszystkim za wsparcie i serdecznie zapraszamy na nasze przyszłe gminne wydarzenia, które przygotujemy z równie dużą pasją i zaangażowaniem. Do zobaczenia wkrótce!

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

30Galeria zdjęć: Piknik w Bezledach

Raport z głosowań

Załączniki

Uroczysta Gala „Nasi Najlepsi”

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach jest doskonałą okazją do podsumowań, podziękowań i gratulacji.
W dniu 21 czerwca 2023 r. w Domu Kultury w Bezledach odbyła się druga edycja Gali „Nasi Najlepsi” zainicjowana przez Pana Andrzeja Dychę – Wójta Gminy Bartoszyce.
 
Podczas uroczystości najlepsi uczniowie szkół podstawowych Gminy Bartoszyce zostali wyróżnieni tytułem „Prymus szkoły”. Z rąk Pana Wójta otrzymali okolicznościowe statuetki i upominki, a ich rodzice - listy gratulacyjne.
 
W roku szkolnym 2022/2023 Prymusami szkół zostali:
 1. Antonina Zwierko ze Szkoły Podstawowej im. 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej w Bezledach
 2. Alan Kołowrocki ze Szkoły Podstawowej im. Leśników Polskich w Galinach,
 3. Jagoda Majkowska ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Kinkajmach,
 4. Katarzyna Cieklińska ze Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wojciechach,
 5. Kalina Rurka ze Szkoły Podstawowej im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Żydowie.
Wdrożony przez Pana Wójta fundusz stypendialny sprawił, że na zakończenie roku szkolnego stypendia za wyniki w nauce otrzymało 50 uczniów z klas IV-VIII. Gratulacje popłynęły również do 9 uczniów i ich opiekunów za osiągnięcia sportowe w I półroczu roku szkolnego 2022/2023. Stypendyści otrzymali nagrodą pieniężną oraz listy gratulacyjne i upominki, rodzice natomiast listy gratulacyjne.
 
Pan Wójt podziękował również dyrektorom szkół za całoroczną pracę na rzecz prowadzonych przez nich szkół.
 
Uroczystość uświetniły występy wokalne Aleksandra Sochy, Julii Kocyk i Zuzanny Karpińskiej oraz grupy tanecznej MOWNING ART z Domu Kultury w Bezledach.
 
Galę „Nasi Najlepsi” prowadziła Zenona Baranowska – specjalista ds. oświaty w Urzędzie Gminy Bartoszyce.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

20Galeria zdjęć: Uroczysta Gala „Nasi Najlepsi”

Ogłoszenie

Lokalna Grupa Działania  "Warmiński Zakątek" ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji przez Podmioty inne niż LGD w ramach LSR 2014 - 2020 realizowanej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020:
 
 • 2/2023 premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej
 • 3/2023 granty na centra aktywności lokalnej
 • 4/2023 granty na wydarzenia kulturalne
 
Nabory dla każdego z ww. konkursów będą miały miejsce między 26 VI a 10 VII 2023 r.

Noc Świętojańska

W piękną, ciepłą sobotę, dnia 17 czerwca 2023 roku, Wójt Gminy Bartoszyce Pan Andrzej Dycha z radością włączył się w uroczyste obchody Nocy Świętojańskiej. Tego wieczoru, w otoczeniu pięknej przyrody i magicznej atmosfery, wszyscy staliśmy się częścią niezapomnianego święta, które gromadziło ludzi z różnych środowisk i wieków. Obecność wójta Gminy Bartoszyce była nie tylko hołdem dla tradycji i kultury, ale również dowodem na zaangażowanie w życie społeczności i troskę o zachowanie naszych dziedzictw.
 
Wspaniała Noc Świętojańska w Stanicy w Szylinie Wielkiej nad malowniczą rzeką Łyną zaskoczyła wszystkich niezliczonymi atrakcjami. Zarówno dzieci, jak i dorośli mieli okazję wziąć udział w fascynujących grach i konkursach, które dostarczyły mnóstwo radości i emocji. Pokaz sprzętu strażackiego zapewnił niezapomniane wrażenia, a uczestnicy mogli poznać tajniki pracy strażaków i dowiedzieć się więcej o ich bohaterstwie.
 
Wicie wianków było nieodłącznym elementem świętowania, dając możliwość tworzenia pięknych, kolorowych kompozycji, które niosły ze sobą tradycyjne przesłanie. Malowanie twarzy cieszyło się dużą popularnością, a dzieci radośnie przemieniały się w postacie ze swoich ulubionych bajek. Wieczór urozmaicił również niezwykły pokaz tańca z ogniem, który oczarował wszystkich swoją magią i pięknem. Aby zaspokoić apetyty uczestników, Koło Gospodyń Wiejskich z Szyliny zadbało o smakołyki, które roznosiły przepiękne zapachy i kusiły wszystkich do skosztowania regionalnych specjałów.
 
Noc Świętojańska w Stanicy w Szylinie Wielkiej nad rzeką Łyną była nie tylko pełna wspaniałych atrakcji, ale również okazją do integracji i wspólnego świętowania, które na długo pozostanie w pamięci uczestników.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

30Galeria zdjęć: Noc Świętojańska

Gminne zawody sportowo-pożarnicze

W Kinkajmach, dnia 17 czerwca 2023 roku, odbyły się emocjonujące i pasjonujące gminne zawody sportowo-pożarnicze. W tym pełnym adrenaliny wydarzeniu, uczestnicy rywalizowali w różnorodnych konkurencjach, które wymagały zarówno siły fizycznej, jak i sprytu.
 
Sztafeta pożarnicza z przeszkodami była niezwykłym widowiskiem, w którym drużyny stawiały czoła trudnościom, pokonując przeszkody i doskonaląc swoje umiejętności strażackie. Ćwiczenia rozwinięcia bojowego pozwoliły zaprezentować perfekcyjne opanowanie technik i strategii działania w sytuacjach kryzysowych. Zarówno mężczyźni, jak i kobiety, rywalizowali w duchu fair play, dążąc do osiągnięcia jak najlepszych wyników.
 
Po zakończeniu rywalizacji, nastąpiła uroczysta chwila wręczenia pucharów, voucherów i dyplomów, które stanowiły symboliczne wyróżnienie dla zwycięzców i wspaniałą pamiątkę dla wszystkich uczestników. Wręczenia dokonali: Prezes OP ZOSP w Bartoszycach dh Zbigniew Pampuch, zastępca Komendanta Powiatowego PSP mł. bryg. Krystian Masalski oraz Wójt Andrzej Dycha.
 
Klasyfikacja generalna zawodów:
 
Kategoria Kobiety
1 miejsce – OSP Galiny – 107,82 pkt.
2 miejsce – OSP Łabędnik – 118,35 pkt.
3 miejsce – OSP Kinkajmy – 128,52 pkt.
4 miejsce – OSP Wojciechy – 161,44 pkt.
 
Kategoria Mężczyźni
1 miejsce – OSP Galiny – 106,12 pkt
2 miejsce – OSP Wojciechy – 108,35 pkt.
3 miejsce – OSP Bezledy – 108, 48 pkt.
4 miejsce – OSP Łabędnik – 122,87 pkt.
5 miejsce – OSP Kilkajmy – 134,37 pkt.
 
Ta pełna sportowej pasji i współzawodnictwa impreza w Kinkajmach na długo pozostanie w sercach wszystkich, tworząc niezapomniane wspomnienia i inspirując do dalszego rozwoju w dziedzinie strażackiej.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

10Galeria zdjęć: Gminne zawody sportowo-pożarnicze

LXXI sesja Rady Gminy Bartoszyce

 
1 ... 3 4 5 6 7 ... 72

Lokalizacja
Facebook Page Plugin