Aktualności

NABÓR WNIOSKÓW-USUWANIE AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA TERENIE GMINY BARTOSZYCE W ROKU 2021

  • 20-07-2021
          Wójt Gminy Bartoszyce informuje, że istnieje możliwość dofinansowania przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest w ramach programu realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Program obejmuje usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na obiektach, których właścicielami są osoby fizyczne, rolnicy, jednostki samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa, kościoły i związki wyznaniowe, stowarzyszenia, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, rodzinne ogrody działkowe będące we władaniu Polskiego Związku Działkowców, jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi, spółki prawa cywilnego i handlowego.
 
 Do dofinansowania kwalifikują się koszty związane z realizacją zadań polegających na:
-usunięciu wyrobów zawierających azbest, poprzez likwidację pokryć dachowych zawierających   azbest na budynkach mieszkalnych i gospodarczych
- usunięciu odpadów zawierających azbest zgromadzonych na działkach gruntowych
-odbioru (załadunku, transportu, rozładunku) i unieszkodliwieniu odpadów zawierających azbest
          W ramach realizacji zadania przewidziane jest dofinansowanie do kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwiania poprzez składowanie odpadu niebezpiecznego na składowisku.
Do dofinansowania nie kwalifikują się koszty związane z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego.
          Wnioskodawca składa do Urzędu Gminy Bartoszyce wniosek (do pobrania w pokoju nr 6 oraz poprzez stronę internetową bip.gmina-bartoszyce.pl w zakładce ochrona środowiska) o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z posesji położonych na terenie gminy.
Dofinansowanie wynosić będzie od 85% do 100% kosztów kwalifikowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska   i Wojewódzkiego Funduszu Ochron Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Olsztynie.
 
Do wniosku należy dołączyć:
 
1.Kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości.
2.Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na wykonanie robót budowlanych ze Starostwa Powiatowego
w Bartoszycach –Wydział Architektury i Budownictwa,
3. Informacja o wyrobach zawierających azbest,
4. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
 
Zrealizowanie usługi usuwania azbestu dla przedsiębiorstwa sektora produkcji rolnej lub sektora rybołówstwa uwarunkowane jest spełnieniem określonych wymogów oraz przedłożeniem następujących dokumentów:
  • Zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jakie otrzymał w roku
    w którym ubiega się o pomoc oraz w ostatnich dwóch poprzednich latach lub oświadczenia
    o nieotrzymaniu pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie;
Dofinansowanie do usuwania azbestu będzie przyznawane według kolejności wpływających wniosków, spełniających wymogi formalne do wyczerpania limitu środków finansowych przeznaczonych na ten cel.
 
NIEPRZEKRACZALNY TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW do 27.08.2021roku.
 
Wójt Gminy Bartoszyce
/-/ Andrzej Dycha 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją