Historia Szkoły Podstawowej
im. Janusza Korczaka
w Krawczykach
Krawczyki leżą na Mazurach. Jest to ziemia Bartów. Przywilej lokacyjny otrzymały w 1336r. Wkrótce po założeniu wsi zbudowano w niej kościół, który spłonął podczas wojny polsko-krzyżackiej w roku 1414 i nigdy nie został odbudowany. Przed drugą wojną światową zorganizowano pierwszą szkołę. Mieściła się ona w budynku za wsią, w którym obecnie mieszka p. Adamowicz i p. Powierża. W latach 30-tych było zatrudnionych w niej 3 nauczycieli, do szkoły uczęszczało ok. 100 uczniów. Kierownikiem placówki był wówczas pan Tiedmann. Powstanie szkoły po wojnie przypada na 1946 rok. Mieściła się ona w budynku obecnie zamieszkanym przez nauczycieli.

Była to szkoła 4 -klasowa. Jej organizatorem i pierwszym kierownikiem był pan Jan Gabriel. Klasy znajdowały się od strony wschodniej. Do szkoły uczęszczało 33 uczniów. W roku szkolnym 1950/51 powstaje klasa V. Obecny budynek szkolny był w remoncie. Mieścił się w nim początkowo Dom Wczasów Dziecięcych. Turnusy trwały cały rok z dwutygodniową zmianą. Akcję tę prowadziło Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Ono też w późniejszych latach organizowało w okresie wakacyjnym kolonie letnie. W roku 1951 szkołę przeniesiono do obecnego budynku – pałacu. Była to już szkoła 7-klasowa z 4 nauczycielami i 36 godzinnym tygodniem pracy.


palac

Stała się głównym ośrodkiem kultury. Przybycie młodej kadry nauczycielskiej spowodowało znaczne ożywienie działalności kulturalno oświatowej. Organizowano koncerty orkiestry wojskowej, która sprawowała patronat nad spółdzielnią produkcyjną. Pozostało również młodzieżowe kółko teatralne. Jego członkami byli: Łucja Prońska , Tadeusz Chadaj, Wiktor Chilimończyk, Alicja Wójtowicz, Henryk Masiulaniec, Maria Masiulaniec, Marian Wasilewski, Wiesław Wasilewski, Zdzisław Brygoła, Janina Kulesza, Bogdan Szczepanik, Janina Czarnota; zespół prowadziła pani Irena Wasilewska. Spektakle wystawiane były nie tylko w Krawczykach. Ścisłą współpracą utrzymywano z Domem Kultury w Batroszycach oraz teatrem im. S.Jaracza w Olsztynie, skąd wypożyczano stroje do przedstawień. Młodzież bardzo chętnie uczestniczyła w konkursach czytelniczych, ogniskach połączonych z zagadkami i konkursem śpiewu. W 1957 powstaje przy naszej szkole dwuletnia Szkoła Przysposobienia Rolniczego, do której uczęszczała młodzież nie tylko z naszej wsi. Zorganizowano kursy dla ludzi starszych nie umiejących pisać. Były też kursy wieczorowe mające na celu zdobycie podstawowego wykształcenia (ukończenie szkoły podstawowej), różnego rodzaju kursy rolnicze. Uchwałą Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Osiece z dn. 11.10.1958r. zakupiono dla szkoły telewizor. Mieszkańcy Krawczyk po raz pierwszy w życiu mieli możność oglądania telewizji. Sala wypełniła się dziećmi, młodzieżą i starszymi mieszkańcami nie tylko Krawczyk, ale i okolicznych miejscowości. Był to pierwszy telewizor w powiecie bartoszyckim.
palac

Dnia15.12.1961r. spaliła się część szkoły. To nieszczęście przerwało do pewnego stopnia działalność kulturalno-oświatową. Lekcje odbywały się w domach prywatnych. Trwało to do czasu odbudowy szkoły w 1964r. Nie przywrócono jednak jej stanu pierwotnego ze szkodą dla krajobrazu i szkoły (zmniejszyła się ilość pomieszczeń szkolnych i mieszkań nauczycieli).


palac

Rok 1967-reforma szkolna. Szkoła staje się placówką o ośmiu klasach. W roku 1997 dołączają do nas dzieci z Mint, oddziału SP w Galinach wraz z nauczycielką panią Zofią Pęczkowską Jest nas ponad 120 uczniów. Dyrektorem szkoły jest pani Katarzyna Dzida. Poprzednimi kierownikami byli: Jan Gabriel, Władysława Zalewska , Irena Rudy, Karolina Kopko-Rasinska, Irena Żurawska , Henryk Dzięgielewski, Edward Szołoch i Irena Wasilewska. W roku 2000 miała miejsce reforma szkolna. Powstają szkoły o sześciu klasach, gimnazja i szkoły średnie o różnych profilach. Nasza szkoła została sześcioklasową szkołą podstawową. W roku szkolnym 2003/ 2004 zdobyła certyfikat „Szkoły z klasą” pod patronatem pana prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego oraz „Gazety Wyborczej”. Byliśmy dumni z uzyskania tego tytułu. W 2004 r. otworzyliśmy nową pracownię komputerową z pełnym wyposażeniem. Szkoła nasza była i jest ośrodkiem życia kulturalnego wsi i okolicy. Organizuje wiele imprez środowiskowych dla rodziców, babć, dziadków oraz uczniów. Od kilku lat urządzamy festyny rodzinne, skupiające mieszkańców nie tylko Krawczyk ale też pobliskich miejscowości. Stały się one tradycją naszej placówki. Ciekawe wycieczki i wyjazdy do kina, teatru, muzeów, uatrakcyjniają proces dydaktyczny szkoły. Bardzo dobra współpraca rodziców z placówką i nauczycielami pozwala ciągle doskonalić i urozmaicać naszą pracę.