Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Oświata

Pasowanie na ucznia w Szkole Podstawowej im. J. H. Dąbrowskiego w Żydowie

W Szkole Podstawowej im. J. H. Dąbrowskiego w Żydowie jak co roku w październiku odbyło się pasowanie na ucznia. Jest to moment, na który czeka niejeden pierwszoklasista. To podniosła chwila, która pomaga dziecku zrozumieć, że chodzenie do szkoły jest nie tylko obowiązkiem, ale i przywilejem, że to istotny element życia człowieka, z którego każdy może być dumny. Ta wieloletnia, polska tradycja jest chętnie kontynuowana w każdej szkole.
W tym roku uroczystość została przygotowana 15 października 2020 roku pod kierunkiem wychowawczyni klasy pierwszej Pani Elżbiety Grzyb. Pasowanie składało się z część artystycznej z wierszami i piosenkami oraz pasowania wraz ze złożeniem ślubowania. Dzieci zaprezentowały nabyte umiejętności. Były wiersze i piosenki o szkole, przyjaźni, książkach. Poważnie brzmiały przez nich wypowiedziane słowa przysięgi. Za sprawą ogromnego ołówka zostały włączone do grona uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Żydowie. W tym dniu gościliśmy w naszej szkole wójta gminy pana Andrzeja Dychę, który w związku z Dniem Edukacji Narodowej, mającym miejsce 14 października, złożył podziękowania wszystkim pracownikom zaangażowanym w pracę na rzecz oświaty oraz wręczył nagrodę wójta pani Elżbiecie Kubiszewskiej. Pani dyrektor również złożyła życzenia wszystkim pracownikom szkoły, podziękowała pierwszoklasistom za piękny program artystyczny i także wręczyła nagrody nauczycielom i pracownikom szkoły. Przewodnicząca Rady Rodziców oraz Samorząd Uczniowski również podziękowali pedagogom za trud i wychowanie.
 
Tekst i zdjęcia: J. Siwińska

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

7Galeria zdjęć: Pasowanie

Dotowanie szkół

Informacja o wysokości miesięcznych stawek dotacji obowiązujących w 2016 roku na jednego ucznia lub wychowanka szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne niż Gmina Bartoszyce osoby prawne i fizyczne.
 
Zgodnie z zapisami uchwały nr VII/68/2015 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych publicznych oraz niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Bartoszyce przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji, podstawą obliczenia kwoty dotacji na 1 ucznia były:
  • plan wydatków bieżących,
  • dane dotyczące tzw. algorytmu subwencji oświatowej na rok 2016 wynikające z zapisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2016 (Dz.U. poz. 2294).
Stawki dotacji określone na podstawie wydatków bieżących szkół i placówek samorządowych będą podlegały aktualizacji w trakcie roku budżetowego.

Załączniki

Urząd Gminy Bartoszyce

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłasza, że od dnia 25.01.2022 r. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania: Część 3 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze" (dalej: Część 3 programu), z wyłączeniem dofinansowania w formie pożyczki dla gmin, jako uzupełniającego finansowania dla Beneficjentów.
 
Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,
 
Dokumentacja programowa znajduje się na Portalu Beneficjenta - strona https://portal.fundusz.olsztyn.pl/wymagana-dokumentacja-sciezka-przez-wfoigw
Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
 
tel. 89 300 04 90
fax. 89 762 12 93
 
Lokalizacja
Facebook Page Plugin