Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Aktualności

Powitanie Wakacji

Z uśmiechem i radością mieszkańcy Gminy Bartoszyce witali wakacje na placu Domu Kultury w Bezledach. Pozytywna atmosfera przegoniła nawet czarne chmury, które próbowały przeszkodzić w zabawie. Centrum Kultury Gminy Bartoszyce przygotowało wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych, odbyły się m.in. konkursy i zabawy z nagrodami, dmuchane zjeżdżalnie, sklep z upominkami i zabawkami. Na dorosłych czekała zabawa taneczna z zespołem Retro-Mix. Smaczny poczęstunek zapewniły KGW z Bezled oraz KGW z Kromarek – stoiska gastronomiczne były obstawione do późnych godzin nocnych a to za sprawą przepysznych potraw domowego wyrobu. Nad bezpieczeństwem uczestników wydarzenia czuwała Ochotnicza Straż Pożarna z Bezled – jak zawsze Panowie przygotowani, zwarci i gotowi do działania. W imieniu Wójta Gminy Bartoszyce z życzeniami i dobrym słowem na powitanie wakacji przyjechał zastępca – Pani Jadwiga Bogdaniuk.
 
DZIĘKUJEMY wszystkim osobom zaangażowanym w pomoc przy zorganizowaniu wydarzenia, z wielkim sercem wspólnie zrobiliśmy wspaniałą imprezę, a w szczególności sponsorom: Gospodarstwo Rolne w Kromarkach, Piekarnia w Bezledach oraz Tartak Bezledy. Dziękujemy również mieszkańcom, że mimo niepewnej pogody byli z nami na POWITANIU WAKACJI.
 

Załączniki

Wyniki ligi sołeckiej

W dniu 27.06 2021 r. w Kinkajmach rozegrano ostatnią XV kolejkę ligi sołeckiej
 
Wyniki przedstawiają się następująco:
1 . Bezledy – Łojdy    3:0 V.O.  ; drużyna z Łojd nie przyjechała na mecz
     2. Kinkajmy – Parkoszewo   1:1  (1:0)  ; Rudszewski (9)    ;     Szulżycki (36).
 
  Tabela po XV kolejce:
miejsce
drużyna
mecze
punkty
bramki
1.
Bezledy
12
25
42:24
2.
Kinkajmy
12
23
47:34
3.
Tolko
12
17
42:39
4.
Łojdy
12
12
34:61
5.
Parkoszewo
12
6
28:35
 
 
Najlepszym strzelcem został rozgrywek został Łukasz Mucha – Tolko
Najlepszym bramkarzem  rozgrywek został Piotr Kazimierczak - Bezledy

Program "Czyste Powietrze"

1 lipca 2021 r. wchodzi w życie nowa wersja programu „Czyste Powietrze”, uwzględniająca wycofanie dotacji na kotły węglowe (od 1 stycznia 2022 r.), zwiększenie progów dochodowych w części drugiej programu (podwyższony poziom dofinansowania) oraz poszerzenie listy urządzeń kwalifikujących się do dofinansowania o kotły na pellet o podwyższonym standardzie. Program został też uzupełniony o zapisy dotyczące ścieżki bankowej, której uruchomienie zaplanowano jeszcze w lipcu br. 
 
Program „Czyste Powietrze” w zmienionej wersji, obowiązującej od 1 lipca 2021 r. i uwzględn iającej ścieżkę bankową, dostępny jest do wglądu i pobrania na stronie czystepowietrze.gov.pl (zakładka Weź dofinansowanie/Czyste Powietrze) oraz na Portalach Beneficjenta poszczególnych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
 
Trzy ważne zmiany w programie „Czyste Powietrze”
 
NFOŚiGW przypomina, że zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste Powietrze” będzie możliwy tylko do końca bieżącego roku. Oznacza to, że koszt będzie kwalifikowany pod warunkiem złożenia wniosku o dofinansowanie obejmującego swoim zakresem zakup i montaż kotła na węgiel do 31 grudnia 2021 r. (konieczne jest wystawienie faktury lub równoważnego dokumentu księgowego z datą do 31 grudnia 2021 r.). Od 1 stycznia 2022 r. nie będzie już można składać wniosków o dotacje na kotły węglowe.
Zwiększenie progów dochodowych od 1 lipca 2021 r. dotyczy drugiej części programu, czyli podwyższonego poziomu dofinansowania (dotacje do 37 tys. zł). Od dzisiaj, w przypadku gospodarstw wieloosobowych ten próg wynosi do 1564 zł przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę, a dla gospodarstw jednoosobowych do 2189 zł.
 
Począwszy od 1 lipca 2021 r. możliwe jest też ubieganie się o większe niż dotychczas wsparcie na zakup i montaż kotła na pellet o podwyższonym standardzie. Dotacja może wynieść do 9 tys. zł (nie więcej niż 45% faktycznie poniesionych kosztów) przy podstawowym poziomie dofinansowania oraz do 12 tys. zł w przypadku podwyższonego poziomu dotacji (nie więcej niż 60% kosztów).
 
Co jeszcze w „Czystym Powietrzu”?
 
Zapowiadana ścieżka bankowa, czyli nabór wniosków o dofinansowanie w bankach na dotacje przeznaczone na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego, ma ruszyć jeszcze w lipcu tego roku. Informacje o bankach, które będą udzielały Kredytu Czyste Powietrze i w których będzie można złożyć wniosek o dotację będą dostępne na stronie czystepowietrze.gov.pl.
Część warunków dofinansowania dla ścieżki bankowej została zmieniona w stosunku do zwykłej ścieżki, realizowanej za pośrednictwem wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Najważniejsze zmiany to: rozpoczęcie przedsięwzięcia (w przypadku wniosków składanych w wfośigw: do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku; w przypadku banków: od daty złożenia wniosku), okres realizacji (wfośigw: 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku; bank: 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku), rozliczenie wniosku (wfośigw: maksymalnie w trzech częściach; bank: rozliczenie całości po zakończeniu przedsięwzięcia). Warunkiem wypłaty dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu jest wypłacenie beneficjentowi przez bank kredytu z przeznaczeniem wyłącznie na cele zgodne z programem, w tym co najmniej w 95% na pokrycie kosztów kwalifikowanych, oraz wykorzystanie tego kredytu przez beneficjenta zgodnie z jego przeznaczeniem.
 
Ponadto, poza już wprowadzonymi zmianami, NFOŚiGW pracuje nad uruchomieniem w ramach drugiej części programu „Czyste Powietrze” modułu pożyczek dla gmin jako uzupełnienie finansowania dla beneficjentów.
 
 

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

PROGRAM RZĄDOWY „OPIEKA WYTCHNIENIOWA”- EDYCJA 2021

PROGRAM RZĄDOWY „OPIEKA WYTCHNIENIOWA”- EDYCJA 2021

PROGRAM RZĄDOWY
„OPIEKA WYTCHNIENIOWA”- EDYCJA 2021
 
 
Gmina Bartoszyce przystąpiła do
Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn.
„Opieka wytchnieniowa - edycja 2021”.
 
Szczegóły programu znajdują się na stronie
Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.
 
Program jest finansowany w całości ze środków Funduszu Solidarnościowego. Zgodnie z wnioskiem Gminy Bartoszyce oraz umową zawartą z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim przewidziano, że w 2021 roku program jest realizowany od 25 maja do 31 grudnia 2021r.
 
 
Całkowita wartość dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego
na pobyt dzienny: 97 920 zł
 
Całkowita wartość dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego
na pobyt całodobowy: 17 136 zł
 
Program jest adresowany do członków rodzin lub opiekunów sprawujących
bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Uczestnik programu za usługę opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności.
 
Program będzie realizowany w następujących formach:
  1.  Świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:
-miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
 
  1.  Świadczenia usługi opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego w:
-w ośrodku/ placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,
 
 
W ramach programu ustalone zostały następujące limity:
  1. limit 240 godzin dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego;
   10 osób (tj. 6 osób dorosłych oraz 4 dzieci )
  1. limit 14 dni dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego;
   - 2 osoby dorosłe
 
Osoby chcące skorzystać z programu opieki wytchnieniowej składają w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bartoszycach Kartę zgłoszenia do Programu "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2021 oraz karty oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM. Na podstawie tego zgłoszenia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej może przyznać usługę opiekuna.
 
UWAGA: GOPS przyznając usługę opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą, która:
  1. ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną,
  2. wymaga wysokiego poziomu wsparcia,
  3. stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.
 
GOPS bierze również pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu.
O KONTAKT PROSIMY Z PRACOWNIKAMI SOCJALNYMI Z OŚRODKA POD NUMEREM TELEFONU – (89) 762-18-90
 
Dokumenty do pobrania:
  • Załącznik nr 1 (karta zgłoszenia do programu)
  • Załącznik nr 2 (karta oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM)
  • Klauzula informacyjna RODO

Załączniki

Ogłoszenie o niekorzystaniu z hydrantów przeciwpożarowych

Ogłoszenie o niekorzystaniu z hydrantów przeciwpożarowy