Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Aktualności

Dzień Otwarty Koszar

XLI sesja Rady Gminy Bartoszyce

 O G Ł O S Z E N I E  
              na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym     (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.)  
z w o ł u j ę  
na dzień 18 czerwca 2021 r. (piątek) na godz. 10:30 
 XLI sesję Rady Gminy Bartoszyce  
Obrady odbędą się w sali sesyjnej budynku nr 47 w Bezledach  
 
Proponowany porządek obrad:  
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.  
2. Wybór  sekretarza  obrad.   
3. Przyjęcie porządku obrad.  
4. Uroczyste wręczenie medali za zasługi dla Obronności Kraju.  
5. Przyjęcie protokołu z XL sesji z dnia 28 maja 2021 r.  
6. Informacja wójta w okresie między sesjami.  
7. Informacje:   
a) na temat sytuacji na rynku rolnym,  
b) na temat działań urzędu pracy w 2020 r. oraz bezrobocia oraz środków funduszu pracy w 2021 r.   8. Raport o stanie Gminy Bartoszyce za 2020 rok – debata nad raportem.   
9. Rozpatrzenie  sprawozdania  finansowego wraz  ze  sprawozdaniem  z wykonania  budżetu  gminy  Bartoszyce  za  2020 rok oraz informacją o stanie mienia komunalnego:   
a) opinia Komisji Finansów i Gospodarki Komunalneąj,   
b) opinia  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  o  przedłożonym  przez  Wójta  Gminy  Bartoszyce  sprawozdaniu  z wykonania budżetu gminy za 2020 rok,   
c) stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bartoszyce za 2020 rok,   d) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia  absolutorium Wójtowi Gminy Bartoszyce za 2020 rok.  
10. Podjęcie uchwały w sprawie:  
a) udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Bartoszyce,   
b) zatwierdzenia  rocznego  sprawozdania  finansowego  Zakładu  Budżetowego  Gospodarki  Komunalnej  i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce z siedzibą w Sędławkach za rok 2020,  
c) oceny sytuacji ekonomiczno‐finansowej Gminnego Zakładu Lecznictwa Otwartego w Galinach za rok 2020,  d) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu Lecznictwa Otwartego w Galinach za  rok 2020,  
e) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz sprawozdania finansowego za  2020 rok,  
f) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bartoszyce,  
g) zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartoszyce na lata 2021‐2038,  h) zmiany budżetu Gminy Bartoszyce na rok 2021,  
i) zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Bartoszyce w 2021 r.,  j) określenia w roku szkolnym 2021/2022 średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Bartoszyce,  k) przekazania  projektu  regulaminu  dostarczania  wody  i  odprowadzania  ścieków  organowi  regulacyjnemu  do zaopiniowania,  
l) rozpatrzenia  petycji  dotyczącej zasad wynajmowania lokali wchodzących w  skład mieszkaniowego  zasobu  gminy.   
11. Wolne wnioski i informacje.  
12. Zamknięcie obrad.  
 
Ww. projekty uchwał oraz materiały dotyczące posiedzenia znajdują się na portalu eSesja gminabartoszyce.esesja.pl  Przebieg sesji będzie można śledzić online za pośrednictwem portalu eSesja gminabartoszyce.esesja.pl 
Wszystkich uczestników informuję,  że obrady Rady Gminy Bartoszyce  są  transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń  rejestrujących obraz  i dźwięk. Informację tę podaję wypełniając dyspozycje art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27  kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych).  
 
  
 Przewodniczący Rady Gminy  
         /‐/ Wojciech Ferdycz 
 

PROGRAM RZĄDOWY „OPIEKA WYTCHNIENIOWA”- EDYCJA 2021

PROGRAM RZĄDOWY
„OPIEKA WYTCHNIENIOWA”- EDYCJA 2021
 
 
Gmina Bartoszyce przystąpiła do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa- edycja 2021”. Szczegóły programu zobacz na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.
 
Program jest finansowany w całości ze środków państwowego Funduszu Solidarnościowego.
Zgodnie z wnioskiem Gminy Bartoszyce oraz umową zawartą z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim przewidziano, że w 2021 roku program jest realizowany od 25 maja do 31 grudnia 2021r.
 
 
 
Całkowita wartość dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego
na pobyt dzienny:
 
97 920 zł
 
Całkowita wartość dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego
na pobyt całodobowy:
 
17 136 zł
 
Program jest adresowany do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Uczestnik programu za usługę opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności.
 
Program będzie realizowany w następujących formach:
  1. Świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:
-miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
 
  1. Świadczenia usługi opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego w:
-w ośrodku/ placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,
 
W ramach programu ustalone zostały następujące limity:
  1. limit 240 godzin dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego; 10 osób (tj. 6 osób dorosłych oraz 4 dzieci )
  2. limit 14 dni dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego; - 2 osoby dorosłe
 
Osoby chcące skorzystać z programu opieki wytchnieniowej składają w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bartoszycach Kartę zgłoszenia do Programu "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2021 oraz karty oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM. Na podstawie tego zgłoszenia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej może przyznać usługę opiekuna.

 
UWAGA:
GOPS przyznając usługę opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą, która:
  1. ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną,
  2. wymaga wysokiego poziomu wsparcia,
  3. stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

 
GOPS bierze również pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu.
 
O KONTAKT PROSIMY Z PRACOWNIKAMI SOCJALNYMI Z OŚRODKA POD NUMEREM TELEFONU – (89) 762-18-90

 
Dokumenty do pobrania:
  • Załącznik nr 1 (karta zgłoszenia do programu)
  • Załącznik nr 2 (karta oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM)
  • Klauzula informacyjna RODO

Załączniki

Przebudowa drogi powiatowej 1390N

INFORMACJA 
 
INFORMACJA
Wójt Gminy Bartoszyce informuje, że w związku z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa   DP 1390N od km 4+211 (granica gmin) do km 8+747 (koniec msc. Turcz) o długości 4,536 km”  zostanie przedłużony okres zamknięcia odcinka drogi powiatowej w związku z przedłużającymi się pracami związanymi w wymianą przepustów pod koroną drogi.
W związku z tym w dniach 12 i 14.06.2021 r. wyłączony z ruchu będzie odcinek ww. drogi powiatowej od msc. Liski do msc. Turcz. 
 
Wójt Gminy Bartoszyce
/-/ Andrzej Dycha

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wójt Gminy Bartoszyce informuje, że w związku z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa  DP 1390N od km 4+211 (granica gmin) do km 8+747 (koniec msc. Turcz) o długości 4,536 km”  w okresie od 08.06.2021 r. do 11.06.2021 r. na DP 1930N dr woj. nr 512 (Leginy) – Liski – Sępopol – Ostre Bardo – Szczurkowo będą występowały poniższe utrudnia w ruchu: 
 
- w dniach 08-10.06.2021 r. wyłączony z ruchu będzie odcinek ww. drogi powiatowej od granicy gminy  Sępopol (za msc. Skitno) do msc. Liski 
- w dniu 11.06.2021 r. wyłączony z ruchu będzie odcinek drogi powiatowej od msc. Liski do msc. Turcz Wyłączenie ww. odcinków drogi spowodowane jest wymianą przepustów pod koroną drogi.  
 
Organizacja ruchu zakłada objazd od msc. Liski i Turcz drogą powiatową nr 1390N Bartoszyce – Szylina – Smolanka.  
 
Wójt Gminy Bartoszyce 
/-/ Andrzej Dycha
 
 

Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju

Światowy Dzień bez Tytoniu

Wyniki Ligi Sołeckiej

Wyniki ligi sołeckiej
W dniu 16.05.2021r. rozpoczęły się rozgrywki rundy wiosennej ligi sołeckiej, w której zmierzyli się Tolko z Bezledami oraz Kinkajmy z Łojdami. 
Wyniki IX kolejki z dnia 16.05.2021 r. przedstawiają się następująco:
1. Tolko – Bezledy   0:8   (0:1) ;     Koziar (3,36,38), Puciato (38), Hercer (39), Mazurek (41,54),                    Warmachowski (44).  
2. Kinkajmy – Łojdy  4:4  (3:3)  ;   Łyczewski Piotr (5), Majkowski (25), Łyczewski Paweł (28), Cichosz (41)   ;  Samul (14,26), Tomaszewicz (15, Kowalski (60).
Parkoszewo – pauza
 
Wyniki X kolejki z dnia 23.05.2021 r. przedstawiają się następująco:
1 . Łojdy – Bezledy  3:5  (0:3)  ; Zaroda (36), Tomaszewicz (55), Kowalski (59)  ;                                                            Koziar (5,20), Oramus (17), Szulc (51), Mazurek (58).
2. Parkoszewo – Kinkajmy  3:3  (0:2)  ; Ładosz Jarosław (31,32),  Ładosz Maksymilian (60+1),    ;                            Łyczewski (23,27,37).                                                                                                     
Tolko - pauza
 
 
Wyniki XI kolejki z dnia 30.05.2021 r. przedstawiają się następująco:
1 . Łojdy – Parkoszewo  5:4  (1:0)  ; Gronczewski (8,45), Tomaszewicz (34), Kowalski (52), Gostkowski (55)  ;                                                            Ślusar (32,38), Ruciński (45), Starzyk (50).
2. Kinkajmy – Tolko   5:2  (2:1)  ; Łyczewski (19),  Sobolewski (24), Majkowski (43), Donawagis (44),                   Cichosz (55)    ;     Jabłonowski (12), Ignaczewski (31).                                                                                                     
Tolko - pauza
 
 
Wyniki XII kolejki z dnia 06.06.2021 r. przedstawiają się następująco:
1 .Parkoszewo – Tolko   2:4  (0:2)  ; Ładosz P. (53), Żyliński (58),      ;                                                                  Ignaczewski (1), Mucha (5,36), Jabłonowski (59).
2. Kinkajmy – Bezledy   1:2  (5:2)  ; Sobolewski (25), Janka (36), Rudszewski (38,57), Fidura (55)    ;      Mazurek (4), Koziar (10).                                                                                                     
Łojdy - pauza
 
 
 
Wyniki XIII kolejki z dnia 13.06.2021 r. przedstawiają się następująco:
1 .Bezledy – Tolko 4:1 (2:1) ; Mazurek (8,10,45), Michalec (58) ; Jabłonowski (20).
2. Łojdy – Kinkajmy 4:4 (3:2) ; Gronczewski (9,28,50), Kowalski (29) ;
 
Fidura (18), Donawagis P. (27,52), Donawagis R. (31).
 
Parkoszewo - pauza
 
  Tabela:
miejsce 
drużyna
mecze
punkty
bramki
1.
Kinkajmy
11
22
46:
2.
Bezledy 10
19
36:23
3.
Tolko
11
17
40:34
4.
Łojdy 10 9
29:56
5.
Parkoszewo    10
5
26:31
         
 
 
 

 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

17Galeria zdjęć: liga1

XL sesja Rady Gminy Bartoszyc

 O G Ł O S Z E N I E  
na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) 
z w o ł u j ę  
na dzień 28 maja 2021 r. (piątek) na godz. 10:00 
 XL sesję Rady Gminy Bartoszyce  
Obrady odbędą się w sali sesyjnej budynku nr 47 w Bezledach  
 
Proponowany porządek obrad:  
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.  
2. Wybór sekretarza obrad.  
3. Przyjęcie porządku obrad.  
4. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XXXIX/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r.  
5. Informacja wójta w okresie między sesjami.  
6. Informacje:  
a) na temat modernizacji, remontów i napraw dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych  i gminnych na terenie Gminy Bartoszyce,  
b) sprawozdanie z realizacji zadań za 2020 rok oraz informacja o stanie bezpieczeństwa  i porządku publicznego na terenie Gminy Bartoszyce,  
7. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego Programu współpracy z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym podmiotami ekonomii społecznej  w 2020 roku”.  
8. Ocena zasobów pomocy społecznej.  
9. Podjęcie uchwał w sprawie:  
a) zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Bartoszyce na  lata 2021-2038;  
b) zmiany budżetu gminy Bartoszyce na rok 2021;  
c) określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Bartoszyce na  dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na  wymianie źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych na terenie Gminy  Bartoszyce;  
d) wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wniosku deklaracji  o dochodach gospodarstwa domowego;  
e) określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia dziennego –  klubie samopomocy – działającym pod nazwą Klub „Senior+”;  
f) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Bartoszyce.  
10. Wolne wnioski i informacje.  
11. Zamknięcie obrad.  
Ww. projekty uchwał oraz materiały dotyczące posiedzenia znajdują się na portalu eSesja gminabartoszyce.esesja.pl  Przebieg sesji będzie można śledzić online za pośrednictwem portalu eSesja gminabartoszyce.esesja.pl 
Wszystkich uczestników informuję, że obrady Rady Gminy Bartoszyce są transmitowane i utrwalane za pomocą  urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Informację tę podaję wypełniając dyspozycje art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych).  
 
Przewodniczący Rady Gminy 
 /-/ Wojciech Ferdycz 
 

Czysta i Estetyczna Gmina Bartoszyce 2021

Serdecznie zapraszamy wszystkie Sołectwa  do udziału konkursie "Czysta i Estetyczna Gmina Bartoszyce 2021 r."
 
W tym roku przewidziane są dwie kategorie:
1. Czysta i Estetyczna Wieś
2. Czysta i Estetyczna Posesja
 
Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w regulaminie!!

Załączniki

Program Stypendiów Pomostowych

1 ... 4 5 6 7 8 ... 37

Lokalizacja
Facebook Page Plugin